Najava međunarodne razmene mladih u Novom Pazaru “Ništa o nama bez nas”

Centar za razvojnu politiku i saradnju u okviru Erazmus+ programa organizuje međunarodnu razmenu mladih od 11. do 18. avgusta u Novom Pazaru na temu “Zagovaranje prava osoba sa hendikepom – Ništa o nama bez nas”.

Cilj međunardne razmene je informisanje i podizanje svesti lokalne zajednice u Srbiji i zemljama partnerskih organizacija o potrebama i pravima osoba sa hendikepom i potrebama da se stvore jednake mogućnosti za sve.

Učesnici na konferenciji su mladi iz Srbije, Turske, Španije, Hrvatske, Rumunije i Slovenije.

U realizaciju ovom programu  uključili su se Grad Novi Pazar, Kulturni centar Novi Pazar, Kancelarija za mlade Novi Pazar, Udruženje psihologa Novi Pazar, i Udruženje studenata sa hendikepom iz Beograda.

Ove godine navršava se 10 godina od stupanja na snagu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom. Osnovna načela Konvencije su poštovanje urođenog dostojanstva osoba sa invaliditetom i njihove individualne samostalnosti, uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost, zabrana diskriminacije, kao i puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo.

Postizanje socijalne kohezije je jedan od ciljeva svake unutrašnje politike, a razmena ideja i dobrih praksi je važan element u formulisanju i primeni politika koje doprinose zadovoljavanju interesa svih društvenih kategorija, odnosno, eliminisanju svih oblika diskriminacije.

Pozivam danas civilni sektor i udruženja osoba sa invaliditetom da budu još aktivniji, konkretniji u projektima koji imaju za cilj njihovo unapređenje i to da bude na održiv način. Naš zajednički zadatak je da uklonimo sve prepreke koje nam onemogućavaju, ne samo participaciju osoba sa invaliditetom u svim društvenim zbivanjima, već i njihov pun doprinos zajednici.