Konferencija: Region kakav treba da bude: Unapređenje regionalne saradnje mladih

Konferencija “Region kakav treba da bude: Unapređenje regionalne saradnje mladih” održana je 19. maja. Na konferenciji se razgovaralo o mogućnostima za uspostavljanje zvaničnog programa razmene za mlade Zapadnog Balkana. Centar za razvojnu politiku i saradnju pružiće punu podršku u implementaciji i održivosti programa.

Zbog turbulentne istorije Zapadnog Balkana tokom 20. veka, a naročito nasilnog procesa raspada bivše Jugoslavije, zvanična saradnja među zemljama regiona još uvek nije adekvatno razvijena. Na ovu saradnju negativno utiču interesi pojedinačnih vlada, kao i manjak svesti o regionalnoj dimenziji sličnih problema i mogućnostima za ulaganje zajedničkih napora za njihovo rešavanje. Ova situacija ima značajan uticaj na mlade generacije. Inicijativa smatra da je važno stvoriti uslove da se kreiraju veze među mladim posleratnim generacijama i da im se omogući da stiču lično iskustavo o susedima koje će biti oslobođeno stereotipa nasleđenih iz zvaničnih narativa, političkih diskursa, izveštavanja medija i obrazovnih sistema.

Uloga civilnog društva: Izuzetno je važno da vlade u regionu budu osnivači ovog programa i da svoju posvećenost ideji regionalne saradnje među mladima pokažu kroz izdvajanje određenih finansijskih sredstva koja će biti uložena u program, ali civilno društvo takođe treba da igra važnu ulogu u izradi mandata i osmišljavanju aktivnosti. Organizacije koje imaju bogato iskustvo u bavljenju prekograničnim programima koji uključuju mlade, kao i one koje kroz svoje aktivnosti okupljaju veliki broj mladih ljudi treba da doprinesu ovom procesu, naročito u početnoj fazi.

Vlade kao osnivači programa: Vlade Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Kosova, Makedonije i Albanije treba da osnuju i podrže ovaj program. One treba da rukovode njegovim funkcionisanjem i održivošću. Na ovaj način vlade u regionu će pokazati da su posvećene jačanju regionalne saradnje i da su voljne da preuzmu aktivnu ulogu u pronalaženju prostora u kojem mladi mogu da uklone postojeće barijere, sruše predrasude i stvore atmosferu tolerancije koja će zameniti ksenofobične stavove koji postoje širom regiona bivše Jugoslavije.

Posvećenost vlada promovisanju dobrosusedskih odnosa i zagovaranju potrebe za intenzivnijom regionalnom saradnjom: Važno je da u zvaničnim diskursima vlada u regionu, kroz sinhronizovane aktivnosti različitih ministarstava, medija i kroz obrazovni sistem, regionalna saradnja bude istaknuta kao preduslov za napredak i svetliju budućnost. Slobodu kretanja treba posebno promovisati na teritorijama gde postoje podele među zajednicama i gde, uprkos nepostojanju formalnih prepreka mobilnosti, psihološke barijere sprečavaju ljude da posete susedne zajednice.