U zgradi Palata Srbija 11. februara 2015. godine održana je četvrta po redu, sednica Saveta za mlade kojom je predsedavao ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić.

U okviru svojih nadležnosti Ministarstvo omladine i sporta svake godine  objavljuje javne konkurse kojima se pruža podrška mladima u svim oblastima koje su značajne za unapređenje položaja mladih finansiranjem projekata i programa udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, kao i podrška i saradnja sa lokalnim samoupravama u razvoju institucionalnog okvira za unapređenje omladinske politike na lokalnom nivou finansiranjem projekata lokalnih samouprava. Na sednici Saveta predstavljene su novine i smernice za ovogodišnje pozive/konkurse. Članovi Saveta aktivnom debatom delegirali su svoje inicijative i sugestije na rad Saveta.

Članovi Saveta pokrenuli su  inicijativu da Republika Srbija usvoji 16. maj kao Dan mladih Republike Srbije. Ovaj predlog  stavljen je  na razmatranje Savetu za mlade Vlade Republike Srbije. Savet je doneo odluku da Inicijativa prodje Javnu raspravu.

Članovi Saveta pokrenuli su  inicijativu Formiranje radne grupe za oblast “Praćenje kvaliteta rada lokalnih aktera omladinske politike- KZM/OK i civilnog sektora“ . Predlog je usvojen od strane članova i unarednom period Savet za mlade uz pomoć Ministartsva omladine i sporta osmisliće mehanizme funkcionisanja ovog tela.

Savet za mlade je telo Vlade Republike Srbije čiji je zadatak da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji.

Savet, takođe, predlaže mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

Na osnovu dogovora postignutog na sastanku, Savet za mlade će održati narednu sednicu u martu.

 

U zgradi Palata Srbija održana je treća po redu, a prva u novom sastavu sednica Saveta za mlade kojom je predsedavao ministar omladine i sporta, Vanja Udovičić.

Na današnjoj sednici u prvom delu članovi su obavešteni o izmenama koje su u sastavu Saveta za mlade izvršene u skladu sa Zakonom o ministarstvima izglasanim 26. aprila 2014. godine i o dosadašnjem radu ovog vladinog tela, dok je u drugom delu razmatran rad Ministartva omladine i sporta između dva zasedanja.

Budući da je Ministarstvo omladine i sporta započelo proces izrade Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i akcionog plana 2015-2018, krajem jula Vlada Republike Srbije je obrazovala Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade i pratećeg akcionog plana, tako da su članovi Saveta za mlade upoznati i sa dosadašnjim tokom izrade strateškog dokumenta i i akcionog plana u čiji rad su kroz tematske grupe imali priliku da se uključe od samog početka.

Izvršni direktor Centra za razvojnu politiku i saradnju Edis Demić imenovan je za člana radne grupe za Bezbednost na izradi Nacionalne strategije za mlade od 2015. do 2025. Početkom oktobra u Novom Pazaru u organizaciji Centra za razvojnu politiku i saradnju i Ministarstva omladine i sporta održaće se okrugli sto gde će široj javnosti biti predstavljena prva radna verzija Nacionalne strategije za mlade.

Na osnovu dogovora postignutog na današnjem sastanku, Savet za mlade će održati narednu sednicu u novembru.

„Obaveza i namera Vlade Srbije je da obezbedi da se glas mladih jače čuje i da im se omogući da ravnopravno učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njihove budućnosti. Naš prvi zadatak je da omogućimo veće zapošljavanje mladih. Na tome mora da radi cela država“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić nakon prve sednice Saveta za mlade Vlade Republike Srbije.

„Mladi iz svih delova Srbije, od severa do juga, moraju dobiti više nade, više šansi za bolju budućnost u svojoj zemlji. Svi moramo učiniti mnogo više da se popravi životni standard mladih i njihovih porodica. Moramo brzo da im omogućimo bolji život, nova radna mesta, više šansi za sve. To ne može preko noći, već samo velikim i istrajnim reformama koje, pre svega, za cilj imaju bolji život običnog čoveka“, rekao je ministar Udovičić koji je i predsednik Saveta za mlade.

Savet, u ime Vlade Srbije, obezbeđuje da se glas mladih čuje i uvaži i da mladi mogu da učestvuju u izradi, sprovođenju i praćenju realizacije javnih politika.

Savet će razmatrati mere za poboljšanje položaja mladih, naročito u oblasti unapređivanja kvaliteta obrazovanja, priznavanja neformalnog obrazovanja, povezivanja obrazovanja i rada, povećanja zapošljivosti mladih, sveobuhvatnog i pravovremenog informisanja, zdravih i bezbednih stilova života, smanjenja odliva mozgova, povećanja aktivizma mladih, volonterskog angažovanja…

Na sednici Vlade Republike Srbije doneta je odluku o obrazovanju Saveta za mlade, a za predsednika Saveta imenovala ministra omladine i sporta Vanju Udovičića. Zadatak Saveta je da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za kordiniranje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru. Jedan od članova Saveta za mlade je i izvršni direktor Centra za razvojnu politiku i saradnju Edis Demić.

Na osnovu člana 16. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Saveta za mlade

1. Obrazuje se Savet za mlade (u daljem tekstu: Savet).

2. Zadatak Saveta je da:

– podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike;

– predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji;

– predlaže mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

3. U Savet se imenuju:

– za predsednika:

Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta;

– za zamenika predsednika:

Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

– za članove:

1) Muhedin Fijuljanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3) Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

4) dr Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

5) Gordana Predić, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja;

6) Dejan Radulović, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

7) Dušan Pavlović, savetnik u Kabinetu ministra privrede;

8) general-major Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije;

9) Jasmina Puhača, glavni policijski inspektor u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

10) Marinika Čobanu, pokrajinski sekretar za sport i omladinu;

11) Marija Miteva, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina;

12) Tanja Azanjac, psiholog, ugledni stručnjak;

13) Zorka Milošević, koordinator Kancelarije za mlade Sombor, predstavnik kancelarija za mlade;

14) Džemaludin Paučinac, koordinator Kancelarije za mlade Novi Pazar, predstavnik kancelarija za mlade;

15) Jelena Milovanović, Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative”, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

16) Edis Demić, Centar za razvojnu politiku i saradnju, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

17) Marjan Cvetković, Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

18) Zoran Stanojević, Udruženje „Lovefest” Vrnjačka Banja, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

19) Kristina Marjanac, Unija srednjoškolaca Srbije, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

20) Ivan Živković, Resurs centar Bor, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

21) Aleksa Nikolić, Međunarodna organizacija studenata AIESEC Srbije, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

22) Miki Vidaković, Savez izviđača Srbije, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

4. Savet donosi poslovnik o radu. Sednice Saveta održavaju se najmanje dva puta godišnje.

5. Savet može, radi efikasnijeg obavljanja aktivnosti, da obrazuje stalne i povremene stručne timove.

6. Savet može tražiti podatke, obaveštenja i izveštaje od drugih državnih organa i organizacija u vezi sa pitanjima od značaja za sprovođenje omladinske politike. Kada je to neophodno predsednik Saveta može tražiti prisustvo na sednicama Saveta i predstavnika drugih državnih organa i organizacija.

7. Stručne i administrativne poslove za Savet obavlja Ministarstvo omladine i sporta.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-559/2014-1

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s.r.