Socijalna politika

Capture16

Socijalna politika je široka i raznolika oblast javne politike čiji je osnovni cilj da obezbedi ekonomski održiv, a istovremeno socijalno prihvatljiv nivo zaštite od raznih vidova društvenih i individualnih štetnih efekata na sve članove društva i da na taj način promoviše jednakost, društvenu koheziju i uključivanje. Pod „nediskriminativnim karakterom” podrazumeva se da svaka uspešna socijalna politika ima po prirodi stvari određeni karakter pozitivne diskriminacije, kao i da je fokusirana na onaj deostanovništva koji je zaista pogođen i koji se nalazi u stanju neke socijalne potrebe.