Organizacija

Capture1

  

OrganizacionaSema
 
Organi Centra za razvojnu politiku i saradnju su (CRPS) su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, i izvršni direktor.
 
Skupštinu Centra sačinjavaju osnivači i članovi Centra za razvojnu politiku i saradnju.
 
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana iz čijeg reda se bira predsednik odbora. Ovaj organ je nezavistan u svom radu u odnosu na ostale organe udruženja i ima potpunu kontrolu nad radom svih organa organizacije.
 
Upravni odbor ima 5 članova sa precizno određenim ulogama, pravima i odgovornostima. Članovi Upravnog odbora se biraju iz redova članstva organizacije, različite polne, nacionalne, socijalne i profesionalne strukture, koji svojim doprinosom mogu unaprediti delovanje CRPS i na taj način pomoći u podizanju kvaliteta usluga korisnicima programa na kojima će CRPS raditi. Upravni odbor iz svojih redova bira izvršnog direktora. Upravni odbor određuje programske koordinatore i imenuje direktora.
 
Izvršni direktor je osoba odgovorna za funkionisanje udruženja, shodno urađenom opisu posla i odgovoran je upravnom odboru. Izvršni direktor je ovlašten za predstavljanje, zastupanje i  upravljanje finansijama udruženja.
 
Sekrtar udruženja je osoba zadužena za redovno funkcionisanje kancelarije, vođenje korespondencije, arhiviranje,  obavljanje drugih zadataka koji proizilaze iz potreba razvoja udruženja ili projekata. Sekrataru u radu pomaže njegov asistent.
 
Programski koordinator je osoba zadužena za nadzor i upravljanje dodeljenim programom na kojem radi CRPS. Programski koordinator je odgovoran za programiranje i realizaciju projekata unutar programa koji vodi. Za svoj rad je odgovoran izvršnom direktoru, a njemu su odgovorni projekt koordinatori i projektno osoblje (stalno angažovano i povremeno angažovano osoblje).
 
Projektni  koordinator je osoblje koje radi direktno na sprovođenju projekata, bilo da je osoblje plaćeno ili da radi kao volonter. Odgovoran je za realizaciju dodeljenog projekta, i podnosi narativne i finasijske izveštaje nadređenom programskom koordinatoru. Stalno angažovano projektno osoblje je zaposleno osoblje u organizaciji, a po potrebi će biti angažovano i drugo osoblje koje će imati drugačije odgovornosti i obaveze, a sve shodno opisima poslova za svaku poziciju posebno. Najveći broj povremeno angažovanog osoblja je iz redova volontera i angažuju se samo za vreme trajanja pojedinih projektnih aktivnosti.
 
Tim Centra za razvojnu politiku i saradnju
 
[accordion open=”2″]
[accordion-item title=”Edis Demić, izvršni direktor”]-Edis Demić je diplomirani ekonomista. Master studije završio je na Fakultetu političkin nauka u Beogradu u saradnji sa La Sapienza Univerzitetom iz Rima – Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost, i na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu pohađa master studije informatike i elektronskog učenja.
-Autor je šest naučnih radova iz oblasti ekonomije, mendžmenta i informatike.
-Od 2011. godine izabran je za izvršnog direktora Centra za razvojnu politiku i saradnju.
-Od 2013. godine u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije stažirao je na poslovima projektnog menadžmenta.
-Od 2014. godine izabran je za Člana Saveta za mlade Vlade Republike Srbije
-Učesnik je prvog Svetskog foruma demokratije u Strazburu 2012. godine i stipendista nemačke fondacije Fridrih Ebert iz Berlina.
-U Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije stažirao je na poslovima projektnog menadžmenta
-Oblasti interesovanja su mu ekologija, ljudska i manjinska prava, menadzment, informatika, komunikacije, fotografija i dizajn.
[/accordion-item]
[accordion-item title=”Tijana Stanić, programska koordinatorka”]- Diplomirala na Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu smer zidno slikarstvo.
-2013. godine dobija prvu ravnopravnu nagradu na 4 godišnjoj izložbi mladih u organizaciji KC Ribnica, Kraljevo.
-2013. otvara prvu samostalnu izložbu u KC Evergreen u Kraljevu pod nazivom Delići detinjstva.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Jan Litavski, programski koordinator “]-Diplomirao na Fakultetu Bezbednosti Univerziteta u Beogradu, smer Bezbednost.
-Magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodna bezbednost.
-Doktorant na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodna bezbednost.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Zehra Škrijelj, programska koordinatorka i saradnica za filantropiju”]-Diplomirala na Fakultetu za umetnost Univerzitet u Novom Pazaru.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju obavlja poslove vezane za filantropiju i fandrejzing.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Idana Mahić, saradnica na međunarodnim projektima”]-Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Geteborgu, Švedska.
-Završila Master studije Javnih politika na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Geteborgu, Švedska.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Ajša Zejnelagić, koordinatorka na međunarodnim projektima”]- Apsolventkinja Fililoškog fakulteta – Engleski jezik
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužen je za međunarodnu saradnju.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Emir Palamar, koordinator na nacionalnim projektima”]-Apsolvent na Fililoškom fakultetu – Engleski jezik
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužen je za pripremu i realizaciju programa i projekata.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Jelena Milovanović, saradnica na međunarodnim projektima”]-Diplomirala i magistrirala na Univerzitetu u Trstu, Italija, smer Menadžment komunikacija.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužena za međunarodnu saradnju.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Ajša Dizdarević, tim liderka na međunarodnim projektima “]- Studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, smer Socijalna politika.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužena je kao tim liderka na međunarodnim projektima (priprema programa, koordinacija učesnika, realizacija i izveštavanje )[/accordion-item]
[accordion-item title=”Aleksandra Živković, tim liderka na međunarodnim projektima”]-Apsolvent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužen je kao tim liderka na međunarodnim projektima (priprema programa, koordinacija učesnika, realizacija i izveštavanje )[/accordion-item]
[accordion-item title=”Stefan Stanojević, saradnik na  projektima “]-Apsolvent na Pravnom fakultetu u Nišu.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužen je na projektima vezanim za korupciju i borbu protiv korupcije.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Ajla Bećirović, saradnica na  projektima”]-Studentkinja Ekonomskog fakulteta u Novom Pazaru.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužena je na projektima vezanim za jačanje kapaciteta srednjoškolskih parlamenata .[/accordion-item]
[accordion-item title=”Melida Karišik Ćeman, saradnica na projektima”]-Apsolventkinja Internacionalnog Univerzitet u Novom Pazaru, Fakultet za filološke nauke, Engleski jezik i književnost.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužena je na projektima vezanim za razmenu mladih sa Balkana i EU.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Alida Biševac, saradnica na projektima”]-Diplomirana pravnica na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužena je na projektima vezanim za razmenu mladih sa Balkana i EU.[/accordion-item]
[accordion-item title=”Aladin Rugovac, saradnik na projektima”]-Diplomirani pravnik na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru.
-U Centru za razvojnu politiku i saradnju zadužen je na projektima vezanim za razmenu mladih sa Balkana i EU.[/accordion-item]
[/accordion]