Delatnost

Capture2

 
1. Priprema i kreiranje razvojnih projekata za sopstvene potrebe kao i za potrebe privatnih i javnih organizacija i institucija u Srbiji i regionu, u skadu sa zakonom i u saradnji sa nadležnim organima;
2. Podrška implementaciji razvojnih projekata u skladu sa zakonom i u saradnji sa nadležnim organima i to uključujući između ostalog, sledeće:
-organizacija programa obuke, seminara, konferencija, stručnih i naučnih skupova u vezi sa razvojnim projektima;
-priprema i realizacija analitičkog rada u oblastima relevantnim za implementaciju razvojnih projekata,
– priprema publikacija i stručnih materijala za potrebe razvojnih projekata.
3. Umrežavanje i razvoj partnerstva sa relevantnim organizacijama na lokalnom i centralnom nivou u Srbiji, regionu, Evropi i šire, a u skladu sa zakonom i u saradnji sa nadležnim organima;
4. Podrška radu međunarodnih i regionalnih organizacija u cilju ostvarenja Milenijumske deklaracije i drugih sličnih međunarodnih razvojnih platformi, a u saradnji sa nadležnim organima i u skladu sa zakonom;
5. Istraživački rad i podrška kreiranju javnih politika u oblasti javne uprave, zaštite životne sredine, održivog razvoja i razvoja kapaciteta, političke emancipacije, socijalne komunikacije, a u saradnji sa nadležnim organima;
6. Doprinosi demokratizaciji društvenih procesa, primenjujući programe i metode koje podstiču;
7. Zalaganje za uspostavljanje standarda dobre i otvorene vladavine prava, društvene odgovornosti i jednakih mogućnosti;
8. Promocija i razvoj evropskih integracija i prekogranične saradnje;
9. Prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti razvoja zašite životne sredine, zaštite životinja i njihovih prava i održivog razvoja, socijalne komunikacije; političke emancipacije i dr.
10. Saradnja sa univerzitetima, školama, naučnim i stručnim institucijama, organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu, koje se bave istom i sličnom delatnošću i imaju slične ciljeve iz oblasti nauke;
11. Stručna i operativna podrška razvoju ljudskih resursa, modernog upravljanja i informacionog društva u saradnji sa nadležnim organima;
12. Saradnja sa medijima radi promocije i vidljivosti ostvarenih rezultata Udruženja;
13. Organizacija volonterskih akcija i afirmacija volonterskog stvaralaštva mladih u cilju njihovog programskog i svestranog angažovanja u društvu i
14. Druge delatnosti u skladu sa zakonom.