Poziv organizacijama civilnog društva da podrže predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije

Trag fondacija i Građanske inicijative pozivaju organizacije civilnog društva da podrže predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije.

U okviru nacrta Građanskog zakonika koji je u javnoj raspravi, od 26.juna 2015.godine  do 1.jula 2016.godine, pojedina pitanja iz oblasti iz građansko pravne materije drugačije su definisana nego u trenutno važećim pojedinačnim zakonima. Napominjemo da bi usvajanjem integralnog teksta nacrta Građanskog zakonika prestalo da važi 12 pojedinačnih zakona koji već uređuju pojedine oblasti.

Duboko smo uvereni da odredbe koje definišu i uređuju pitanja od važnosti za osnivanje, delovanje i rad udruženja građana, zadužbine i fondacije ne bi trebalo da se nađu u samom nacrtu Građanskog zakonika. Ipak, zbog same zakonske procedure mi osećamo potrebu da pošaljemo komentare na postojeći tekst nacrta Građanskog zakonika i tako damo naš doprinos boljem uređenju ove značajne oblasti.

Posebno želimo da istaknemo da ponuđena rešanja u nacrtu Građanskog zakonika zadiru u pitanja i slobode udruživanja građana/ki kao i da bitno menjaju i ograničavaju prirodu, rad i delovanja organizacija civilnog društva (definisanje udruženja, njihovo osnivanje i registraciju, redovnost sazivanja i nadležnosti skupštine udruženja, način glasanja, definisanje pojma i delovanje zadužbina, njihovo registrovanje, organe koje treba da imaju, itd).

Pored navedenih nedostataka nacrta Zakonika, treba napomenuti da nacrt Zakonika nije usklađen sa drugim dokumentima Vlade RS značajnim pre svega za proces EU integracija (Akcioni plan za poglavlje 23, Nacrt Nacionalne Strategije stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civillnog društva, akcioni planovi za realizaciju Partnerstva za otvorenu upravu, itd). Imajući u vidu prethodno navedeno, nedostaci Zakonika u delu koji se odnosi na udruženja, zadužbine i fondacije mogu se pojaviti kao prepreka u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo u EU, što je dodatni razlog da se isti otklone.

Kao organizacije civilnog društva koje su uložile ogromnu energiju i resurse da se usvoje Zakon o udruženjima (2009.godine) kao i Zakon o zadužbinama i fondacijama (2010.godine), nastojimo da se rešenja iz navedenih zakona sačuvaju i da  se na taj način očuva priroda, rad i delovanje organizacije civilnog društva u Srbiji.

Pozivamo vas da nam se pridružite i date podršku inicijativi, prosleđivanjem potpisa vaše organizacije (navesti puno ime organizacije i mesto registracije) na e-mail dejana@gradjanske.org do 30. juna 2016.godine (12h).

Analizu i predlog izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije uradio je prof.dr. Dragan Golubović, za potrebe TACSO Resursnog centra Građanski inicijativa.

Tekst predloga izmena odredbi nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije, koja će biti upućena Ministarstvu pravde, možete pričitati na sledećem linku.