Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade

Radno telo za bezbednost mladih Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) predhodnih meseci u saradnji sa predstavnicima lokalnih aktera radilo je na identifikaciji ključnih bezbednosnih problema kod mladih u lokalnim zajednicama i na osnovu zaključaka, a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru projekta „Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih“ izradilo je Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade (LAPM).

Budući da ne postoji sistemski pristup širenja znanja o bezbednosti i da ne postoji dovoljno razvijen sistem zaštite mladih, jasno je da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi mladi bili tolerantniji, manje izloženi nasilju, rečju, bezbedniji. U Srbiji je nedovoljno razvijeno shvatanje koncepta ljudske bezbednosti (nasuprot tradicionalnom shvatanju bezbednosti države), što se posebno ogleda na lokalnom nivou i samim tim ne postoji adekvatan odgovor lokalnih zajednica na bezbednosne pretnje, rizike i izazove sa kojima se mladi suočavaju.

U tom svetlu, Krovna organizacija mladih Srbije radila je predhodnih meseci, a to će se nastaviti i u narednom periodu, na stvaranju uslova za razvijanje bezbednosne kulture kod mladih.

Izrada Smernica dobar je primer međusektorske saradnje, a sam proces je bio konsultativan što znači da je nacrt Smernica stavljen na konsultovanje širem krugu aktera bezbednosne i omladinske politike. Tokom novembra i decembra 2015. godine, koordinatori programa za razvijanje bezbednosti mladih obišli su 6 opština i gradova u kojima ističe Lokalni akcioni plan za mlade (LAPM), kako bi se prilikom izrade novih LAPM-ova upravo integrisala komponenta bezbednosti mladih. Tokom sastanaka predstavnici KOMS-a nisu se sastali samo sa čelnicima lokalnih vlasti u Zrenjaninu, Novom Pazaru, Kraljevu, Obrenovcu, Požarevcu i Velikom Gradištu već i sa širokim krugom subjekata omladinske politike kao što su predstavnici škola, lokalnih saveta za bezbednost, saveta za mlade, Kancelarija za mlade, Centara za socijalni rad, policije i organizacija, čime se KOMS pozicionira kao akter koji aktivno radi na unapređenju omladinske politike na lokalnom nivou.

Na ovaj način prepoznat je značaj teme bezbednosti za svakodnevni život mladih, kao i da pitanje bezbednosti mladih nije stvar samo Ministarstva unutrašnjih poslova ili Ministarstva odbrane, već je bezbednost mladih intersektorsko i interdisciplinarno pitanje na kome svi subjekti omladinske politike treba da rade udruženim snagama.

Smernice za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade (LAPM) preuzmite OVDE