Izabrani članovi Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

Na sednici Vlade Republike Srbije doneta je odluku o obrazovanju Saveta za mlade, a za predsednika Saveta imenovala ministra omladine i sporta Vanju Udovičića. Zadatak Saveta je da podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za kordiniranje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru. Jedan od članova Saveta za mlade je i izvršni direktor Centra za razvojnu politiku i saradnju Edis Demić.

Na osnovu člana 16. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Saveta za mlade

1. Obrazuje se Savet za mlade (u daljem tekstu: Savet).

2. Zadatak Saveta je da:

– podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike;

– predlaže mere za unapređivanje omladinske politike u Srbiji;

– predlaže mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike, u skladu sa strateškim i zakonskim aktima iz ove oblasti.

3. U Savet se imenuju:

– za predsednika:

Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta;

– za zamenika predsednika:

Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

– za članove:

1) Muhedin Fijuljanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2) Dragi Vidojević, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3) Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

4) dr Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

5) Gordana Predić, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja;

6) Dejan Radulović, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

7) Dušan Pavlović, savetnik u Kabinetu ministra privrede;

8) general-major Mladen Vuruna, načelnik Vojne akademije;

9) Jasmina Puhača, glavni policijski inspektor u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

10) Marinika Čobanu, pokrajinski sekretar za sport i omladinu;

11) Marija Miteva, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina;

12) Tanja Azanjac, psiholog, ugledni stručnjak;

13) Zorka Milošević, koordinator Kancelarije za mlade Sombor, predstavnik kancelarija za mlade;

14) Džemaludin Paučinac, koordinator Kancelarije za mlade Novi Pazar, predstavnik kancelarija za mlade;

15) Jelena Milovanović, Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative”, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

16) Edis Demić, Centar za razvojnu politiku i saradnju, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

17) Marjan Cvetković, Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

18) Zoran Stanojević, Udruženje „Lovefest” Vrnjačka Banja, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

19) Kristina Marjanac, Unija srednjoškolaca Srbije, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

20) Ivan Živković, Resurs centar Bor, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

21) Aleksa Nikolić, Međunarodna organizacija studenata AIESEC Srbije, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza;

22) Miki Vidaković, Savez izviđača Srbije, predstavnik udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

4. Savet donosi poslovnik o radu. Sednice Saveta održavaju se najmanje dva puta godišnje.

5. Savet može, radi efikasnijeg obavljanja aktivnosti, da obrazuje stalne i povremene stručne timove.

6. Savet može tražiti podatke, obaveštenja i izveštaje od drugih državnih organa i organizacija u vezi sa pitanjima od značaja za sprovođenje omladinske politike. Kada je to neophodno predsednik Saveta može tražiti prisustvo na sednicama Saveta i predstavnika drugih državnih organa i organizacija.

7. Stručne i administrativne poslove za Savet obavlja Ministarstvo omladine i sporta.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-559/2014-1

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s.r.